Elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzat

Elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzat – Senator Ház

A Seanator Ház területén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési
szabályzata

1. A kezelt adatok köre.
A panzió területén a bejáratnál, a mozgás megfigyelése elektronikus megfigyelési rendszerrel történik, melynek során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. A kamerarendszert a panzió üzemeltetője a Szenátor Bisztró Kft. működteti.

2. Az adatkezelés célja
A megfigyelés és a képfelvételek rögzítésének célja a panzió területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint a panzió vagyontárgyainak védelme. További cél a jogsértések megelőzése és észlelése, az elkövető tettenérése, illetve a felvételek bizonyítékként történ felhasználása a hatósági eljárások keretében.

3. Az adatkezelés jogalapja
A panzió területén tartózkodó személyek az elektronikus térfigyelő rendszerrel végzett adatkezelésről tájékoztatást kapnak. Az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásáról a területen megjelenni kívánó további személyek részére jól látható helyen, jól olvashatóan, tájékozódást elősegít módon, ismertetőt kell kihelyezni. Az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásához a panzió vendégei vagy egyéb munkavégzés ellátására irányuló jogviszonyban nem álló személyek hozzájárulása önkéntes, ráutaló magatartással történik, akik a szálláshely területén tartózkodnak elfogadják, hogy róluk felvételek készülhetnek, és azok a szabályzatban meghatározottak szerint felhasználhatóak.

 1. Az adatkezelés időtartama
  A képfelvételeket a recepción lévő központi felvevő egységen 7 napig tároljuk.
 2. Az adatkezelés jogosultsági köre
  A kamerákkal folyamatosan sugárzott képek megtekintésére kizárólag a panzió üzemeltetője jogosult. A kamerák által készített és tárolásra került felvételeket kizárólag a panzió üzemeltetője nézheti vissza. A kamerák által készített és tárolásra került felvételekről mentést kizárólag a panzió üzemeltetői készíthetnek.

  6. Az adatbiztonsági intézkedések
  6.1. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa.
  6.2. A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából tehetik. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet. 
  6.3. A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon, és csak úgy történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez történő hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.
  6.4. A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer, és a rögzítésre került felvételeket is csak ezen a merevlemezen tárolják. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.
  6.5. Jogsértő cselekmény észlelését követően a szükséges hatósági eljárás haladéktalan megkezdéséről és a cselekményről készült felvételek tárolásáról intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült. Az adatok szolgáltatásáról külön nyilvántartást az adatvédelmi szabályzat szerinti formanyomtatványon kell vezetni.

 3. Kamerák elhelyezése
  A panzió területén összesen 4 darab, a bejáratnál, a folyosókon, az
  étterem bárpult részén, étterem konyháján, találhatóak.

8. Az érintettek jogai
8.1. Érintett bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 1. pont).
8.2. Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított három napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adat ne kerüljön megsemmisítésre, illetve törlésre. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre a megsemmisítés mellőzésének kérésétől számított harminc napon belül nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A kérelmet a panzió vezetőjének vagy kapcsolattartójának kell benyújtani.
8.3. Az érintett kérelmezheti a panzió recepcióján a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b)személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
8.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, b) ha a személyes adatfelhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
napon belül a panzió vezetője megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
8.5. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő
köteles bizonyítani.

Szerkezetbe foglalt szabályzat 2024.04.15.-én lép hatályba.

Elérhetőségeink: